Niepubliczne Przedszkole Akademia Puchatka

 

REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA„AKADEMIA PUCHATKA”

w Sokołowie Podlaskim

 

1. Przedszkole działa zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych.

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia, podpisanie umowy i wpłacenie wpisowego w terminie

    marzec – kwiecień na następny rok szkolny, jeśli są wolne miejsca również w innych terminach.

4. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy bez przerwy wakacyjnej, dopuszcza się możliwość zamknięcia przedszkola na

    okres jednego miesiąca w okresie wakacyjnym.

5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1700 z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych oraz dni

    wyznaczonych przez dyrekcję przedszkola.

6. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dzieci do godz. 830.

7. Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej

    16 roku życia po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

8. Dzieci nie będą wydawane osobom w stanie nietrzeźwości.

9. Spóźnienia dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem dziecka należy wcześniej zgłosić telefonicznie.

10. Nie odebranie dziecka do godz. 1730, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje

     powiadomieniem właściwych organów policji.

11. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora lub nauczycielki o zmianie numerów telefonów

     kontaktowych, czy adresu zamieszkania.

12. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych lub z objawami choroby, w uzasadnionych przypadkach nauczycielka

     może zażądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

13. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia

     o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.

14. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

15. Alergie pokarmowe dziecka są uwzględnianie w diecie wyłącznie po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia od lekarza.

16. Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola i odbierające je nie wchodzą do sal dzieci i w nich nie przebywają,

      rozmowy z nauczycielkami odbywają się poza salą.

17. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach

     (do 5 każdego miesiąca).

18. Wszelkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub nauczycielki prowadzącej

     grupę przed rozpoczęciem miesiąca.

19. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycielki.

20. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy w sytuacji,

      gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola.

21. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować w formie pisemnej

      do dyrektora przedszkola.

22. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,

      koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

23. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do przedszkola.

      Wskazane jest, aby nie przynosić takich rzeczy do przedszkola.

24. Rodzice zobowiązani są do udziału w zebraniach organizowanych przez przedszkole.

25. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest współpraca z przedszkolem

      w procesie kształcenia i wychowania dzieci (szczegóły określa Regulamin Rady Rodziców).

26. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia.

27. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.

 

 

Zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2014r.

 

akademia-puchatka.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.