Niepubliczne Przedszkole Akademia Puchatka

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka” w Sokołowie Podlaskim (adres: ul. Długa 22a, 08-300 Sokołów Podlaski, numer telefonu: 25 787 26 06).

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania

      oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia

      danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów

      powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”

  w Sokołowie Podlaskim (adres: ul. Długa 22a, 08-300 Sokołów Podlaski, numer telefonu: 25 787 26 06).

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów

    przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania

      oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia

      danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.


    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

      przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

akademia-puchatka.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.