Niepubliczne Przedszkole Akademia Puchatka

. 

Statut

 

Niepublicznego Przedszkola

 

,,Akademia Puchatka”

 

w Sokołowie Podlaskim

 

 

 

Podstawa prawna

           1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),

           2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

           3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60),

               oraz przepisy wykonawcze

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 

1. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka” jest placówką niepubliczną.

2.Siedzibą przedszkola jest budynek w Sokołowie Podlaskim, ul. Długa 22A.

3.Organem prowadzącym przedszkola jest Radosław Marek Strus.

4.Przedszkole jest wpisane do ewidencji działalności oświatowej pod numerem I/1/2010.

5.Przedszkole nosi nazwę:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,, AKADEMIA PUCHATKA”

 

w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „przedszkolem”.

 

6.Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

7.Siedziba przedszkola mieści się pod adresem ul. Długa 22A, 08-300 Sokołów Podlaski

8.Przedszkole posługuje się pieczątką:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

,,AKADEMIA PUCHATKA”

Radosław Marek Strus

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Długa 22A

tel. 607-310-001

NIP 8231558172, REG.141067615-00024

 

9. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

 

 

§ 2

 

1.Przedszkole funkcjonuje cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku. Terminy przerw ustala dyrektor.

2.Przedszkole funkcjonuje również w wakacje, jeżeli zgłosi się wystarczająca ilość dzieci. W przypadku braku zgłoszeń termin przerwy

   wakacyjnej ustala dyrektor.

3.Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie (07:00 – 17:00), w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

4.Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w ciągu roku (skróceniu, wydłużeniu lub przesunięciu), o ile zajdzie istotna potrzeba,

   po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym.

5.Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7:00 do godziny 8:30.

6.Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17:00.

7.W dni ustawowo wolne od pracy przedszkole jest nieczynne.

 

§ 3

 

1.Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.

2.Działalność placówki finansowana jest w oparciu o:

   a. dotację oświatową

   b. wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (czesne)

   c. darowizny

3.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.

4.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Jest ono ściśle związane z działalnością opiekuńczo – edukacyjną

   i stanowi jego integralną całość.

5. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat:

   a. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z wyżywienia, na które składają się:

       - śniadanie

       - obiad

       - podwieczorek

   b.wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

   c.posiłki podawane w przedszkolu spełniają obowiązujące normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, jadłospisy       

     planowanych posiłków ustala dietetyk firmy cateringowej w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.

   d.informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.

6. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszony przez rodzica przysługuje odliczenie za wyżywienie w kolejnym

    miesiącu.

7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole.

8. Rodzaj, organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki i organ prowadzący.

9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie pobierane są z góry do 5-go każdego miesiąca.

10. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

      - sale dydaktyczne dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka,

      - ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci,

      - łazienki dla dzieci i personelu,

      - szatnie dla dzieci i personelu,

      - kuchnię do przygotowywania i rozdzielania posiłków dostosowaną do wymogów,

      - pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

      - salę terapeutyczną.

11. Budynek i teren przedszkola objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.     

      Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w

    szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które obejmują wspomaganie indywidualnego rozwój dziecka:

 

   a) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;

   b) zapewnianie bezpiecznych, przyjaznych, zdrowych i higienicznych warunków wspomagających prawidłowy rozwój dziecka;

   c) stwarzanie warunków do kształtowania i rozwijania samodzielności, własnej aktywności dziecka i odpowiedzialności za siebie i za

       najbliższe otoczenie;

   d) wspomaganie działań wychowawczych rodziców,

   e) rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka, przygotowanie do nauki szkolnej;

   f) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

   g) wychowanie dziecka w poszanowaniu tradycji rodzinnych, tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

2. Zadaniem przedszkola jest między innymi:

 

   a) rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dziecka;

   b) stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju zainteresowań;

   c) podmiotowe traktowanie dziecka;

   d) dostosowanie treści kształcenia do możliwości i umiejętności dzieci;

   e) umożliwienie dziecku funkcjonowania we wspólnocie rówieśniczej i nauka poszanowania godności drugiej osoby;

   f) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

   g) rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli.

 

3. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola dopasowany jest odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb

   środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 

   a) w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dziecko podlega opiece wykwalifikowanej 

       nauczycielki, której dyrektor powierzył prowadzenie oddziału;

   b) każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu

       organizacyjnym;

   c) w każdej grupie jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki;

   d) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub wskazaną przez nich osobę dorosłą,

       upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo;

   e) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

   f) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców w przedszkolu lub przed budynkiem

      przedszkola, w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka;

   g) w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach pracy placówki, nauczyciel zobowiązany jest do

       zapewnienia wychowankowi opieki do czasu zgłoszenia się jego rodziców, bądź prawnych opiekunów.

       Wszelkie koszty z tym związane pokrywają rodzice dziecka;

   h) przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy

       osoba upoważniona do odbioru dziecka.

 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość adaptacji do nowego środowiska poprzez organizację dni otwartych

    i adaptacyjnych.

 

5. Placówka realizuje swoje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego, umożliwiając rodzicom współuczestnictwo

    w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różne formy kontaktu.

 

§ 5

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

1. Organami przedszkola są:

 

    a) Dyrektor Przedszkola

    b) Dyrektor ds. administracyjnych

    c) Rada Pedagogiczna

    d) Rada Rodziców

 

Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania oraz podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

    1) Dyrektor przedszkola wybierany jest przez organ prowadzący.

    2) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących            nauczycielami.

    3) Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko dyrektora ds. administracyjnych i inne

        stanowiska kierownicze w razie zaistniałej potrzeby.

    4) Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzorującym – Kuratorem Oświaty.

    5) Do kompetencji Dyrektora przedszkola należy:

        a. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną przedszkola i reprezentowanie placówki

           na zewnątrz;

        b. kierowanie pracą nauczycieli zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców;

        c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

        d. opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych;

        e. dokonywanie oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu

            zawodowego;

        f. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne

           działania prozdrowotne;

       g. zapewnienie wszystkim dzieciom i pracownikom warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy;

       h. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wstrzymanie wykonania uchwał

           niezgodnych z przepisami prawa;

        i. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

        j. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

       k. wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego;

        l. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu

           przez Radę Pedagogiczną;

      m. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

       n. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

       o. wspieranie doskonalenia nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe przedszkola;

       p. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

    6) Dyrektor ma uprawnienia do:

        a. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola;

        b. uczestnictwa we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli lub pozostałe organy przedszkola.

 

    7) Dyrektor odpowiada za:

        a. zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami ustawy o systemie oświaty niniejszego statutu;

        b. poziom opieki i wychowania dzieci;

        c. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie przedszkola i podczas zajęć organizowanych przez przedszkole;

        d. zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz właściwe przechowywanie dokumentacji przedszkola;

        e. organizację szkoleń dla kadry pedagogicznej i rodziców;

        f. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

 

§ 6

 

1. Kompetencje dyrektora ds. administracyjnych:

   a) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także

       organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

   b) prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   c) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola z uwzglądnieniem charakteru i zadań statutowych

       przedszkola oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;

   d) odpowiadanie za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu przedszkola;

   e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

   f) gospodarowanie mieniem przedszkola;

 

§ 7

 

1. Kompetencje rady pedagogicznej

   1.) Radę Pedagogiczną tworzą:

     a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący,

     b) nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu bez względu na wymiar czasu pracy.

   2.) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,

        który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

   3.) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania

        dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

   4.) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

        zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek jej członków.

   5.) Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu prowadzącego, dyrektora przedszkola,

        albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

   6.) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego,

        w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego, oraz w miarę bieżących potrzeb.

   7.) Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na

        tydzień przed posiedzeniem.

   8.) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

   9.) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  10.) Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać

         dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  11.) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

        a) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola;

        b) uchwalenie statutu przedszkola;

        c) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola;

        d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

        e) uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej.

  12.) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

       a) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim tygodniowy rozkład zajęć i ramowy rozkład dnia;

       b) propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

       c) wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi.

  13.) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu,

          które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 8

 

RODZICE

 

 

1.W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, która jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci

   uczęszczających do przedszkola.

2.Wybory do Rady Rodziców odbywają się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym na zasadzie

   dobrowolnych zgłoszeń. Jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

3.Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób ( po 3 osoby z każdej grupy dzieci).

4.W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor przedszkola z głosem doradczym.

5.Rada Rodziców ma uprawnienia do:

   a) współuczestniczenia w bieżącym i perspektywicznym działaniu przedszkola;

   b) współudziału w realizacji programu wychowawczo-dydaktyczno - opiekuńczego;

   c) opiniowania do dyrektora i organu prowadzącego sposobu funkcjonowania placówki;

   d) w celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców

       oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;

6.Kwestie sporne między organami przedszkola będą rozwiązywane w drodze negocjacji wewnątrz placówki, głos decydujący w tych

   sprawach ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

7. Do podstawowych obowiązków rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka należy:

   1) przestrzeganie zawartej z przedszkolem umowy cywilno-prawnej oraz postanowień statutu przedszkola.

   2) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej;

   3) uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami organizowanymi przez wychowawców grupy lub dyrektora oraz śledzenie bieżących

       informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców;

   4) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku

       pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi.           Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem.

   5) terminowe uiszczenie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu;

   6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych

       i chorobach zakaźnych;

   7) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie;

   8) przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko

       wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod

       rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

8. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak: uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty,

    podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.

9. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja

    skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków.

10. Przypadki spóźnień rodziców bądź opiekunów prawnych po odbiór dziecka z przedszkola reguluje umowa cywilno-prawna zawarta

      z rodzicami.

11. Rodzice mają prawo do :

     1) zapoznania się ze statutem placówki, z programem nauczania oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy

         dydaktyczno-wychowawczej w danej grupie;

     2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

     3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych

         oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

     4) udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych i zajęciach adaptacyjnych.

 

§ 9

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany

    przez dyrektora.

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

     a. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów (grup);

     b. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

     c. terminy przerw w pracy przedszkola.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,

    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem,

    ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 10

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku,

    w którym będą tworzone warunki z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych.

       a. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń

           programowych.

2. Przedszkole jest wielooddziałowe.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

§ 11

 

1. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie:

     a. podstawy programowej opracowanej przez MEN,

     b. programu wychowania przedszkolnego, wybranego przez Radę Pedagogiczną.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych

    opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.

4. Prowadzone są zajęcia dodatkowe:

     a. indywidualne i grupowe zajęcia z logopedą

     b. indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem

     c. nauka języka angielskiego

     d. rytmika

     e. korektywa postawy

     f. religia

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć

    rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

     a. z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut

     b. z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

6. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.

7. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub w ogrodzie przedszkolnym.

8. Przedszkole organizuje zajęcia religii. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w 

    formie pisemnego wniosku. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,

    ale może być odwołane w każdym czasie.

9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

§ 12

 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

     a. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa życia i zdrowia powierzonego mu dziecka,

     b. tworzenie warunków wspomagających rozwój zainteresowań, zdolności i własnej twórczej działalności w celu doprowadzenia do

         pełnego rozwoju psychofizycznego,

     c. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości

         społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

     d. organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej w powierzonym oddziale z odpowiedzialnością

         za jej wyniki,

     e. prowadzenie pracy kompensacyjno-wyrównawczej celem zniwelowania wszelkich dyspozycji rozwojowych, w ścisłym kontakcie

         z psychologiem i jej dokumentowanie,

     f. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,

     g. cykliczne planowanie pracy z dziećmi przez opracowanie miesięcznego planu pracy uwzględniającego aktywność fizyczną,

         umysłową i estetyczną dziecka,

     h. systematyczna współpraca z nauczycielami innych oddziałów.

4. Do podstawowych zadań nauczyciela wspomagającego należy:

     a) wspomaganie nauczyciela w planowaniu i realizowaniu z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi zajęć dydaktycznych,

         opiekuńczych i dydaktycznych,

     b) diagnozowanie potrzeb dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

     c) tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych,

     d) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie,

     e) pomaganie wychowawczyni w czasie spacerów i wycieczek.

5. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

     1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim,

     2) Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.

6. W celu doskonalenia pracy zawodowej nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej ze strony:

     a. dyrektora przedszkola,

     b. rady pedagogicznej,

     c. doradcy metodycznego,

     d. wyspecjalizowanych placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza opieką każdego wychowanka

    i współpracuje z rodzicami (opiekunami) dziecka w celu:

     a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

     b. ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

     c. ustalenia i dostosowania metod oraz form pracy do możliwości dziecka,

     d. zaangażowania rodziców w działalność przedszkola,

     e. współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne (szczegóły określone są odrębnymi przepisami).

9. Nauczyciel wykonuje przydzielone zadania dodatkowe zgodnie z posiadanymi predyspozycjami.

10. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni i pracownicy obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie 

      sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

11. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych i obsługi oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

12. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

13. Stosunek pracy pracowników przedszkola regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy

      wykonawcze.

14. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

15. Zakres obowiązków i szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola są zgodne z obowiązującymi przepisami

      i znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

16. Każdy zatrudniony pracownik odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka.

17. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

18. Szczegółowe zadania pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 13

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału

    lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele)

    opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą

    opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.

4. Wobec wychowanków na terenie placówki nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych oraz nie podaje się żadnych leków.

 

§ 14

 

1. Współpracując z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciel musi uwzględnić prawo

    rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania w przedszkolu realizowanego w danym

    oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Formy współpracy z rodzicami będą miały charakter:

     a. zebrań ogólnych – co najmniej jeden raz w ciągu roku,

     b. zebrań grupowych – co najmniej jeden raz w półroczu,

     c. zajęć otwartych,

     d. kontaktów indywidualnych, imprez i uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka,

     e. wspólnej działalności Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na rzecz przedszkola.

      f. częstotliwość zebrań:

          1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców

              ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawem programów wychowania

              przedszkolnego dla konkretnego oddziału przedszkolnego,

          2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci,

          3) po zakończeniu I semestru rodzice zapoznawani są z postępami dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej

              opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

          4) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną         

              informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka.

 

 

§ 15

 

ORGANIZCJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

 

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom

    zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz

    zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

    uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor,

    który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

     a) diagnozowaniu środowiska dziecka;

     b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

     c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

     d) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

     e) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

     f) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

     g) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych.

8. Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele, psycholog lub logopeda.

 

§ 16

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI

 

 

1. Dzieci do przedszkola przyjmowane są od ukończenia przez nie 2,5 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Do przedszkola

    mogą uczęszczać dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego. Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego określają

    odrębne przepisy MEN.

2. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeniowych.

    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja   

    Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora.

3. Powołana Komisja Kwalifikacyjna składa się z:

     a. dyrektora przedszkola,

     b. przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

4. Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

5. Komisja pracuje przy obecności wszystkich członków.

6. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są co rocznie przez komisję.

7. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w ciągu całego roku szkolnego, w zależności od ilości wolnych miejsc.

8. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    jest gotowość i możliwość placówki do zaspokojenia ich specjalnych potrzeb. Specjalne potrzeby dzieci niepełnosprawnych zostaną

    określone przez Komisję Kwalifikacyjną, której skład zostanie powiększony o psychologa placówki.

 

§ 17

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

 

1. Dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo:

     a) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

     b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności,

     c) akceptacji takim jakim jest,

     d) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

     e) swobodnego wyrażania myśli w szczególności dotyczącej organizacji życia przedszkolnego,

     f) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

     g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

     h) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

     i) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

     j) zabawy i wyboru towarzysza zabawy,

     k) zwrócenia się o pomoc do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych

     l) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

     m) badania i eksperymentowania,

     n) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

     o) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

     p) zdrowego jedzenia i picia,

     r) warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

     a) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

     b) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

     c) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,

     d) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie.

 

§ 18

 

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY PRZEDSZKOLA

 

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających

   do przedszkola w następujących przypadkach:

     a) na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

     b) w przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne

         możliwości oddziaływań wychowawczych;

     c) gdy rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za okres dwóch miesięcy lub nieterminowego wnoszenia opłat

         (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty);

     d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc,

     e) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

     f) gdy rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia

        w grupie przedszkolnej.

 

§ 19

 

CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych

    o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

     1) Święto Niepodległości;

     2) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

     3) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków.

3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej

    oraz części artystycznej.

4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju

    i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

§ 20

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, nauczycieli, rodziców

    i pracowników przedszkola nie będących nauczycielami.

2. Rodzice, którzy uważają, że ich dziecko jest traktowane niezgodnie z prawami dziecka winni zgłosić się do dyrektora przedszkola.

    W przypadku niezadowolenia z postępowania dyrektora do organu prowadzącego.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

     a. przestrzeganie statutu przedszkola,

     b. zaopatrzenie dziecka w niezbędne wyposażenie przedszkolne,

     c. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie o zatruciach pokarmowych

         i chorobach zakaźnych,

     d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka w określonych godzinach,

     e. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie.

 

§ 21

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 22

 

1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§ 23

 

1. Statut może być zmieniony przez dyrektora lub organ prowadzący. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej

    i podania do wiadomości pracownikom.

 

§ 24

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi

    i administracji.

 

§ 25

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 26

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

 

Statut z powyższym brzmieniem wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

 

 

akademia-puchatka.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.